Rekrutacja

Jak zostać uczniem Bartosza?

 1. Przejrzyj ofertę szkoły w informatorze rekrutacyjnym (lub poniżej) i wybierz profile klas, do których chcesz kandydować. Możesz wybrać dowolną liczbę klas w szkole.
 2. Wypełnij podanie o przyjęcie do szkoły, podpisz je i daj do podpisania swoim rodzicom. Złóż podanie w sekretariacie szkoły.
 3. Po otrzymaniu w szkole świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, dostarcz te dokumenty do szkoły
 4. Jeżeli złożysz oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz uzyskasz minimalną liczbę punktów określoną przez komisje rekrutacyjną będziesz przyjęty do szkoły.

Najważniejsze terminy:

 1. Złożenie podania: od 8 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r.
 2. Możliwość zmiany wyboru szkoły: od 14 czerwca 2019 do 17 czerwca 2019 r.
 3. Dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty w przypadku, gdy szkoła jest szkołą pierwszego wyboru lub ich kopii: od 21 do 25 czerwca 2019 r.
 4. Opublikowanie list zakwalifikowanych i niekwalifikowanych do przyjęcia: 4 lipca 2019 r. godz. 10.00
 5.  Dostarczenie oryginału świadectwa w przypadku wcześniejszego dostarczenia kopii: do 8 lipca 2019r. do godz. 14.00.
 6. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych: 12 lipca 2018 r. godz. 12.00

Wybrane zasady rekrutacji 2019:

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do szkoły, a tym samym do wybranego oddziału w pierwszej kolejności.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymaćw postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
  • 100 punktów z egzaminu ośmioklasisty – wyniki wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, matematyki będą mnożone przez 0,35 pkt. Wyniki wyrażone w skali procentowej dla zadań z języka obcego (poziom podstawowy) będą mnożone przez 0,3 pkt.
  • 100 punktów za świadectwo. W tym:
   • za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły: celujący = 18 punktów, bardzo dobry = 17 punktów, dobry = 14 punktów, dostateczny = 8 punktów, dopuszczający = 2 punkty.
   • za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów,
   • aktywność społeczna – 3 punkty
   • za konkursy, olimpiady i zawody o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust.2 pkt 5 lit. a obowiązuje § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. poz 586 z dnia 14 marca 2017) – maksymalnie 18 punktów.
 4. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów w naszej szkole.
 5. Deklaracja wyboru oddziałów w szkole złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą, określającą kolejność, w jakiej będą rozpatrywanepunkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

Dokumenty do pobrania